Centrum voľného času, Snina

Centrum voľného času, Snina

Kukučínova 2544
06901 Snina
IČO: 37873733

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Snina

 

Centrum voľného času v Snine

 

Činnosť centra voľného času v meste Snina je zameraná na výchovno - vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku detí až do 30 rokov u mladých ľudí, na činnosť pre rodičov s deťmi, činnosť s dospelými, na spoluprácu pri organizovaní podujatí a súťaží v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré podľa usmernení MŠ organizačne aj finančne zabezpečujú školské súťaže a podujatia pre školskú mládež . CVČ organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin i v rámci vyučovania. Vo svojej činnosti podporujeme a rešpektujeme názory detí, študentov a ďalších mladých ľudí. Zabezpečujeme im realizáciu ich záujmov účasťou vo všetkých oblastiach našej ponúkanej záujmovej činnosti. Disciplínu, správanie, účasť na činnosti CVČ zabezpečujeme odborným vedením záujmovej a inej príležitostnej, vzdelávacej činnosti. Snažíme sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie, čo je preukázateľné v práci a účasti detí a mládeže v krúžkovej činnosti, súťažiach, vystúpeniach a v rôznych príležitostných činnostiach. Úlohou vedúcich záujmových útvarov, klubov, krúžkov, kurzov je aj naďalej neformálnym a zaujímavým spôsobom rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú z hľadiska formovania osobnosti dieťaťa dominujúce. V tejto oblasti budeme klásť dôraz na spoluprácu s rodinou a školou. Pozornosť budeme venovať rozvoju medzinárodnej spolupráce organizovaní výmenných táborov. Veľmi dôležitú úlohu plníme pri realizácii účinných postupov na vytvorenie foriem predchádzania a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Ladislav Mihók, riaditeľ CVČ
telefón: 0918 538641
e-mail: mihokl@centrum.sk

 

Vlasta Ocetníková

oddelenie kultúry, estetiky a spoločenských vied                     
telefón: 0907 617664                                                  
e-mail: vlastaa@centrum.sk

 

Gabriela Lenartová

oddelenie športu a turistiky
telefón: 0908 146779
e-mail: gabrielalenartova@centrum.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit